Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH ( MẪU )

Tiếp theo các bài đã đăng về việc chuyển ngạch viên chức, tôi xin giới thiệu dưới đây là mẫu Đơn đề nghị chuyển ngạch do đương sự viết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH

Kính gửi:
- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
- Vụ Tổ chức cán bộ.

Tôi tên:
Sinh ngày:
Chức vụ hiện tại:
Đơn vị công tác hiện tại:

Đơn vị công tác trước khi chuyển qua đơn vị hiện tại:

Ngạch hiện hưởng theo đơn vị cũ: Mã số ngạch:
Bậc: Hệ số lương:
Thời gian xếp ngạch:
Thời gian xét nâng bậc lương lần sau:

Căn cứ các quy định về việc Viên chức ở Công ty nhà nước chuyển sang Đơn vị sự nghiệp của nhà nước; bản thân tôi đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí công tác và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Kính đề nghị Tổng cục, Vụ Tổ chức xem xét cho tôi được chuyển từ ngạch lương hiện tại sang ngạch lương đối với Viên chức trong các Đơn vị sự nghiệp của nhà nước: mã ngạch: ……………….., hệ số: ………………..

TP HCM, ngày … tháng … năm 2010
NGƯỜI LÀM ĐƠN


Để có đầy đủ các mẫu liên quan, xin mời các bạn xem ở các bài viết khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mọi ý kiến của các bạn đều được trân trọng và xin chân thành cảm ơn !