Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH VIÊN CHỨC

      Để giúp các bạn nhanh chóng soạn thảo một công văn đề nghị chuyển ngạch Viên chức, sau đây tôi xin giới thiệu một mẫu cụ thể để các bạn tham khảo:
      Một số gợi ý:
  1. Song song với việc bạn soạn công văn theo những kiến thức hướng dẫn trong sách vở, bạn nhớ phải quan tâm đến ý muốn trong nội dung, cách hành văn... của Giám đốc bạn, vì dù gì đi nữa công văn bạn soạn chỉ có giá trị khi được Giám đốc ký.
  2. Kết cấu nội dung của một công văn đề nghị thường gồm các phần như sau:
  • Phần mở đầu: nêu lý do, căn cứ, nguyên nhân của việc viết công văn đề nghị này
  • Phần thân: Trình bày các luận điểm, luận cứ, lập luận... để thuyết phục cho nội dung đề nghị của công văn. Để làm được điều này, bạn phải căn cứ vào những quy định, tình hình thực tế, thông tin mong muốn của người sẽ phê duyệt hồ sơ của bạn...
  • Phần kết: Trong công văn đề nghị rất nên có lời cảm ơn, lời chào, lời đề nghị sớm xem xét và phê duyệt...


TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG DUYÊN HẢI
---------------------
Số: 01/2010/TTDH-VP
V/v: Đề nghị chuyển ngạch Viên chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------


TP HCM, ngày … tháng … năm 20…..


Kính gửi:
-         Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
-         Vụ Tổ chức cán bộ.


Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải vừa được điều chuyển và tuyển dụng ba Viên chức mới, cụ thể như sau:

Stt
Họ tên
Tên công ty cũ
Chức danh
Hệ số lương
Bậc
1.             

2.             

3.             


Chức vụ hiện tại của các Viên chức tại Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải

Stt
Họ tên
Chức vụ
Trình độ
Chuyên môn
1.             
2.             
3.             

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác của các Viên chức và quy định của nhà nước về việc chuyển ngạch Viên chức, Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải xin đề nghị  xếp ngạch mới cho các Viên chức trên như sau:

Stt
Họ tên
Tên ngạch
Mã ngạch
Hệ số lương
Bậc
Thời gian xét nâng lương lần sau
1.          

2.          

Công văn có kèm theo Danh sách Viên chức đề nghị xét chuyển ngạch ( theo  mẫu  quy định )

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và sớm phê duyệt./.


Nơi nhận:
-       Như kính gửi;
-       Lưu VT.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mời các bạn xem các mẫu còn lại của Hồ sơ chuyển ngạch Viên chức trong các bài khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mọi ý kiến của các bạn đều được trân trọng và xin chân thành cảm ơn !